showimage_ashx_145532

45. Gideonsbende die meegaat naar Parijs zondag 15 januari a.s.!

pilar-of-fire

 

Shalom,

Zondag 15 januari a.s. zullen er 70 naties vergaderen in Parijs waar gesproken zal worden onder leiding van de Franse President en minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, van de Verenigde Staten. Het doel is o.a. te komen tot een twee statenoplossing en erkenning van een Palestijnse Staat in de Verenigde Naties, voordat Obama plaats moet maken op 20 januari. Men wil Israël dwingen tot acceptatie van o.a. Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse Staat. Ook ons land zal vertegenwoordigd zijn in deze conferentie.

Met zoveel mogelijk mensen willen we naar Parijs gaan en onze stem laten horen. We zullen ons aansluiten bij de Joodse organisaties die vóór de Israëlische ambassade samenkomen van 11.00 uur t/m 12.30 uur (dit is een gewijzigde tijd, e.e.a. stond eerst gepland voor 14.30 uur – 16.00 uur.)

Lees hieronder verder voor alle informatie!

  1. Deze mail is voor deze keer ook gestuurd naar alle Radio-Israel-abonnees, en de groepen voor de Gebedsconferenties en voor Livestreaming. Onze excuses als u deze mail daardoor dubbel ontvangt.

//Gaat u met ons mee? Opstaan en onze stem verheffen heeft meer impact dan wij ons realiseren

De reden dat we gaan:

  • We willen met onze aanwezigheid proclameren: Psalm 33:10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. 11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
  • We willen met onze aanwezigheid Israël laten zien dat zij niet alleen staan in de strijd voor het land en Jeruzalem. (Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.)
  • We willen met onze aanwezigheid de Joodse bevolking in Frankrijk bemoedigen met de woorden van de profeet Zacharia 12:3: Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
  • We willen met onze aanwezigheid opstaan en bidden dat de God van Israël genadig zal zijn voor ons land. (Jesaja 60:12: Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden.)
  • We willen met onze aanwezigheid het Joodse volk oproepen dat het tijd is om naar huis te gaan. (Ezechiel 36:24: Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.)

//PRAKTISCHE INFO:

We vertrekken zondag in Den Haag om 05.30 uur vanaf Kerketuinenweg 10 in Den Haag en zijn aan het begin van de avond weer terug. Kosten per persoon: € 50,- (we hebben diverse mogelijkheden onderzocht, maar op korte termijn zien we geen goedkopere mogelijkheden.)

We gaan met 9-persoonsbussen omdat een Touringcar praktisch niet haalbaar is. Dan zou het vertrek bijvoorbeeld om 03.30 uur ’s morgens al moeten zijn. Het meest praktische zou zijn als er twee chauffeurs op een busje rijden.

Is Den Haag te ver voor u om hier in de morgen te zijn? U kunt hier gratis overnachten, neem wel eigen slaapgerei mee. Bedden aanwezig.

Misschien wilt u een 9-persoonsbus besturen en mensen meenemen uit uw omgeving? Laat het ons dan weten.

Neem contact met ons op: info@pillaroffire.nl 070-4040004

Bent u niet in de gelegenheid om mee te gaan? In het Pillar of Fire-gebouw wordt van 11.00 t/m 13.00 uur gebeden, van harte welkom!

GAAT U MEE MET DE GIDEONSBENDE?

//GEBED

Onderstaande email werd afgelopen week verzonden aan voorbidders in ons land.

Door Wim van Staalduinen, (gebedscoördinator) Pillar of Fire:

Joel 3:1-2: “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, en mijn land verdeelden”.

De gebeurtenissen waarover God in deze tekst spreekt, lijken met de aanvaarding van UNSC-resolutie 2334 een stuk naderbij te zijn gekomen. Met die resolutie is invulling gegeven aan het laatste gedeelte van bovenstaande tekst, door zowel Jeruzalem als een gedeelte van het land Israël te bestempelen als behorend aan het ‘Palestijnse volk’. Aan een ‘volk’, dat op de keper beschouwd nooit een bestaand volk is geweest, maar een kunstmatig bijeengebrachte verzameling van diverse Arabische groepen, die m.u.v. financiering voor terroristen van geen enkel Arabisch land daadwerkelijk hulp ontvangen.

Nagenoeg de gehele politieke wereld schaart zich, zwijgend (net als ca. 80 jaar geleden) achter deze resolutie, slechts een beperkt aantal leiders heeft hun veroordeling daarover uitgesproken. Een hoofdrol in dit drama wordt ingevuld door de “beschaafde” westerse wereld. Een groot aantal van hen noemt zich zelfs onbeschaamd een vriend van Israël. Een bekend gezegde luidt dat je met zulke vrienden geen vijanden meer nodig hebt!

Na de aanvaarding van resolutie 2334 op 23 december 2016 dient dus de volgende akte zich al weer aan. Het lijkt erop dat de bekende regisseur “de vader van de leugen” zijn beste leerlingen van de klas, Obama en Kerry, vlak voor de aftocht van het toneel nog eenmaal wil laten toeslaan.

Voordat op 20 januari de politieke macht in de VS over gaat naar Trump wordt op 15 januari in Parijs een Conferentie gehouden waaraan 70 landen (symbolisch voor alle heiden-volken) zullen deelnemen. Het doel van deze Conferentie is de twee statenoplossing te promoten en daarmee een blijvende vrede in het midden Oosten te bewerken. Wat een illusie, alleen de (weder)komst van de Messias zal blijvende vrede geven. Maar ondertussen gaan (bijna) alle naties vrolijk feestend (Joël 3:3) richting afgrond.

Ieder land dat deze twee statenoplossing ondersteunt, helpt mee aan de verdeling van Jeruzalem en het land Israël, en roept zo het Gericht van de God van Israël over zich af. En God maakt duidelijk dat dat gericht gáát komen. En waar dat op uitloopt lezen we in Zach. 12. Met alle naties die tegen Jeruzalem optrekken zal God afrekenen. (vs9).

Staat daarmee alles vast? Mogen wij met deze vaststelling berustend achteroverleunend in onze comfortabele “fauteuils van Redding” dit gericht en oordeel afwachten? De geschiedenis van God in gesprek met Abraham over Sodom en Gomorra maakt duidelijk dat dit niet Gods bedoeling is. God maakte toen zijn plan niet voor niets aan Abraham bekend. In die dagen pleitte Abraham voor Sodom en Gomorra en werd Lot met zijn dochters uit de vernietiging gered (Gen. 18-19). God waarschuwt ook vandaag nog. Wie ore heeft, die hore!

Ook Ezechiël 22:30 lijkt aan te geven dat er “ontsnapping” aan dat komende gericht mogelijk is. Daar spreekt God: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden”. De aanduiding ‘onder hen’ is hier heel belangrijk. De uitvoering van Gods oordeel over een land kan klaarblijkelijk tegengehouden worden indien er iemand onder hen is die ‘een muur optrekt’ en voor Gods aangezicht in de bres gaat staan voor zijn of haar volk.

De tijd dringt! Laten we bidden en vasten dat God één of meer van deze mensen onder ons zal vinden! Het Nederlandse politieke gedrag t.o.v. Israël maakt dit hoogstnoodzakelijk.

Stel je zelf de vraag: ‘Ben ik bereid me toe te wijden om ‘een muur op te trekken en voor Gods aangezicht in de bres te gaan staan voor het volk waar onder ik mij bevind’? God is namelijk actief op zoek naar zo iemand want Hij wil het “goede en volkomene voor mensen” (Rom. 12:2) en dat “ieder behouden wordt” (1Tim 2: 4).

Daarvoor is het wel belangrijk om te weten wat ‘een muur optrekken en in de bres staan’ zou kunnen inhouden. T.a.v. dat ‘voor Gods aangezicht in de bres staan’, kunnen we denken aan iemand die, uitgerust met de wapenrusting van God (Ef. 6:10-20) de tegenstander probeert tegen te houden door God te herinneren aan zijn Woord (Jes. 62:6-7) en door Gods veelkleurige wijsheid te proclameren in de hemelse gewesten (Ef. 3:10) 1 Petrus 2:5 maakt duidelijk hoe een muur opgetrokken kan worden: “laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”. Godvrezende gelovigen moeten samengebracht worden om zo’n muur te kunnen zijn. Er is (tenminste) één strijder in de bres nodig, maar er zijn veel levende stenen nodig om die muur op te trekken. Met elkaar kunnen we die muur vormen. Neem jij je plekje in die muur in?

Er is een plan geopperd om 15 Januari met een zo groot mogelijk aantal voorbidders naar de betreffende locatie in Parijs gaan, om ons zichtbaar en hoorbaar te verweren tegen wat zich daar achter (gesloten?) deuren afspeelt. Als je mee wilt, laat me dat dan s.v.p. op korte termijn weten. Dan zullen wij bekijken hoe we dit gaan organiseren.

In de tussenliggende tijd hoeven we niet stil te zitten. Laten we met elkaar zo veel mogelijk tijd nemen om voorbede te doen en te proclameren.

Onderstaande teksten kunnen je daarbij misschien helpen.

In overeenstemming met de opdracht in Jesaja 62 beginnen we een proclamatietekst en/of sluiten die af met de woorden: “Vader dank U wel dat ik U mag herinneren aan deze, Úw Woorden”.

N.B. Ga gerust je gang als je deze mail verder wil verspreiden onder mogelijk geïnteresseerde voorbidders.

Proclamatie teksten (die je zelf mag aanvullen):

Gen. 12: 1-3 + 6-7
 Gen. 17: 2-8 + 18-21
 Gen. 22: 2 + 13-18
 Gen. 26: 24-25 
Gen. 28: 13-15 
Gen. 35 9-12

Deut.  2: 25
 Deut. 11: 11-12
 Deut. 26: 19
 Deut. 32: 4, 43

Psalm  2: 8, 10-12
 Ps.  3  4-5, 8-9
 Ps.  7: 7-10, 11-14 
Ps. 12: 6 
Ps. 20: 2-3, 5-7 
Ps. 27: 1-3, 5-6 
Ps. 31: 2-5 
Ps. 33: 10-12, 16-19
 Ps. 37: 32-3
 Ps. 47: 2-5, 9-10 
Ps. 48: 1-6, 9 
Ps. 51: 20-21 
Ps. 55: 10 
Ps. 56: 1-14 
Ps. 60: 6-7, 8-10 
Ps. 64: 2-11
 Ps. 68: 20-24, 31b-36 
Ps. 69: 36-37 Ps. 70: 2-6
 Ps. 74: 18-23
 Ps. 83: 2-19

Ps. 87: 2-7 
Ps. 89: 21-30
 Ps. 91: 3-8, 15-16 
Ps. 96: 1-13
 Ps. 100: 1-5 
Ps. 102: 13-17, 20-23, 28-29
 Ps. 105: 7-11, 14-15
 Ps. 117: 1-2
 Ps. 121: 1-8 
Ps. 122: 3
 Ps. 125: 1-5 
Ps. 129: 4-6
 Ps. 132: 13-18
 Ps. 146: 5-10
 Ps. 147: 11-14
Jesaja  2:  2-3 
Jes. 9: 5 
Jes. 17: 12-14
 Jes. 41: 10, 14
 Jes. 42: 6, 16 
Jes. 43: 1, 2, 6 
Jes. 46: 6, 9-10, 13
 Jes. 49: 3, 6, 8,15, 22, 23, 25
 Jes. 54: 7-10, 13-14, 17
 Jes. 56: 5, 7-8
 Jes. 57: 18
 Jes. 58: 14
 Jes. 60: 10, 12, 15, 17 
Jes. 61: 8

Jes. 62: 2-4 8 
Jes. 65: 9, 18-19

Jeremia 29: 11-13
 Jer. 31: 1-14, 20, 31-34
 Jer. 33: 6-16

Ezech: 17 22-24 
Ezech: 28 24-26 
Ezech: 34 11-17 
Ezech: 35 10-15
 Ezech: 36 1-15, 22-32, 33-66 
Ezech: 37 9-14 
Ezech: 39 25-29

Zach: 2 10-12 
Zach: 8: 2-3, 7-8, 11-13 
Zach: 12 1-10

Micha: 4: 6-7, 13 
Mich: 5 1-5, 6-8
 Mich: 7 18-20

Amos: 9 11-15

Dan.: 9 18-19

Hos: 2 18-22
Hos: 11 8-11
Hos: 14 5-8, 16-17

Obadja: 15-21

Sefanja: 3 14-15

Sef.: 3 19-20

About Author