Wij zijn volgelingen van Yeshua. Daarom hebben we als groep gelovigen Succat Yeshua opgericht. Door middel van samenkomsten, lofprijs/aanbidding, proclamatie/bidstond avonden, studie in de Torah, het vieren van Gods feesten en de Shabbat en het organiseren van Israel reizen willen we dit uitleven.
 

Stichting Succat Yeshua heeft ten doel: Het bevorderen van de verkondiging van de Hebreeuwse wortels van geloof in Yeshua, het bevorderen van gebed ten behoeve van onze joodse broeders en zusters, het bevorderen van ware aanbidding, niet meer te zwijgen ten aanzien van de werkelijke situatie van het joodse volk en het ondersteunen van de zwakkeren in de joodse samenleving. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting vindt haar grondsiag in de Tenach, de Brit Hadashah en met name in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 11. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties en activiteiten ter aanvulling op bovengenoemde activiteiten. Het aanbieden van goederen en diensten, het initiëren, coördineren en ondersteunen van projecten en programma's in de ruimste zin van het woord. Het organiseren van reizen naar Israel ter aanvulling op boven genoemde activiteiten. Samen te werken met organisaties op nationaal, regionaal en internationaal gebied, die zich bezighouden met soortgelijke doelen en alles wat daarmee samenhangt. Het aanwenden van elk haar ten dienste staande wettige middel, welke haar doel bevorderllijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Grondslag Filippenzen 2.

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is......
Filippenzen 2

bijeenkomsten

Elke zaterdagmorgen komen we bij elkaar. We gaan dan in op de Torah Portions van deze sabbath. We beginnen met lofprijs en aanbidding waar na de break er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

speciale bijeenkomsten

Eens in de maand houden we met elkaar een Shabbatsmaaltijd. Tijdens deze maaltijd wordt uitgelegd waar de Shabbat vandaan komt en wat de Bijbel hier over zegt.

Israël reis

Een aantal keer per jaar organiseren wij een reis naar Israël. Waar de nadruk gelegd wordt op een kennismaking en ontmoeting met het land en de bijbelgetrouwe mensen van het Hartland van Israël.

Meer lezen

Visie

Het bevorderen van de verkondiging van de Hebreeuwse wortels van ons geloof,